Sa pagdating ng panginoon

Pagbusilak: Sapagkat sa misteryo ng Salitang naging Tao, ipinakita Mo ang bagong busilak sa aming puso upang mabigyang liwanag ang aming kaalaman sa kaluwalhatian ng Iyong Anak, si Hesukristong aming Panginoon.Kuaresma: Sa pamamagitan ni Hesukristong natukso tulad ng tao ngunit di nagkasala; sa Kanyang biyaya, kaya naming daigin ang masama at mamuhay di para sa sarili lamang kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay muli.Bahagi na sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos na sundin ang Kanyang mga banal na utos at paglilingkod sa kapwa. Mga panahon na pwede tayong makipagbati sa kaaway natin, mga pagkakataong pwede tayo magpatawad.H’wag nating sayangin ang mga oras o panahon, dahil may mga pagkakataon na, hindi na maibabalik.Matapos makapagpasalamat, Kanya itong piniraso at sinabi sa mga alagad: “Kunin, kainin: Ito ang aking Katawan na ibinigay para sa inyo.

sa pagdating ng panginoon-40

Ang ating paghahanda ay hindi lamang tuwing Adbiyento, ang paghahanda natin ay ating pamumuhay.Gawin ito sa pag-alaala sa akin.” Kaya’t ating ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya: Pari at Bayan: Priest: We celebrate the memorial of our redemption, O Father, in this sacrifice of praise and thanksgiving.Recalling His death, resurrection, and ascension, we offer You these gifts.Sapagkat Ikaw lamang ang Banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang kataastaasang Hesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. KYRIE ELEISON: (Kapalit ng Luwalhati) ANG MENSAHE ANG KREDO (Ng Amga Alagad) Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, Lumikha ng langit at ng lupa; Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, bugtong na Anak ng Ama, aming Panginoon. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Simbahang katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng tao at sa buhay na walang hanggan. Sana sa Kanyang muling pagdating bilang makapangyarihang hukom ng mundo, taos-puso namin Siyang tanghalin ang tanggapin.Idinalangtao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinanganak mula sa Birheng Maria, nagdusa sa panahon ni Ponsyo Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Pagkatao: Sapagkat ibinigay Mo si Hesu Kristo and Iyong bugtong na Anak na sa kapangyarihan ng Espiritu Santo’y naging tutuong Tao, ipinanganak kay Birhen Maria, Kanyang Ina, upang kami’y mailigtas sa kasalanan at mabigyan ng kapangyarihan bilang mga anak ng Diyos.

Leave a Reply